تحلیل مقایسه ای آثار توزیعی مالیات بر درآمد در اسلام و نظام مالیات بر درآمد در ایران
36 بازدید
محل نشر: تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران » پاییز و زمستان 1379 - شماره 57
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقش مالیاتها در کاهش نابرابریهاى اقتصادى از مباحث بحث‏انگیز بویژه در دهه‏هاى اخیر بوده است.آثار تخریبى مالیتهاى تصادعدى بر کارایى و تمکین مالیاتى موجب اصلاحات مالیاتى در سطح جهانى شده است.به نظر مى‏رسد اجراى نظام مالیات بر درآمد در اسلام مى‏تواند با توجه به ویژگیها و پشتوانه اعتقادى آن در کشور، کاستیهاى آثار توزیعى نظام مالیات بر درآمد فعلى را تا اندازه‏اى مرتفع سازد.مطالعه انجام شده در این مقاله براى بررسى آثار توزیعى دو نظام مزبور با روش رایج اصابت مالیاتى، صحت فرضیه فوق را رد نمى‏کند. **ضمن اینکه برآوردها، بار مالیاتى را در خمس-به عنوان عمده‏ترین مالیات بر درآمد در اسلام-براى تمام خانوارها نسبت به نظام فعلى مالیات بر درآمد، کمتر نشان مى‏دهند.به طور کلى نظام خمس با کمترین اختلال در کارایى اقتصادى موجب تقویت عدالت عمودى خواهد شد.