تطبیق نظریه شهید صدر درباره عدالت توزیعی در اقتصاد ایران
50 بازدید
محل نشر: دانشگاه مفید سال 1386
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی