تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1358 
مهندسی ماشین الات کشاورزی 
تبریز 
 
فوق لیسانس 
1373 
توسعه و برنامه ریزی اقتصادی 
دانشگاه تهران 
 
دکترا 
1379 
علوم اقتصادی 
دانشگاه تهران 
 
سطح 3